آگهی مناقصه خدمات مشاوره ای به صورت حجمی

اداره کل بهزیستی خراسان رضوی درنظرداردانجام خدمات مشاوره صدای مشاور١۴۸۰ راواگذار نماید :

موضوع مناقصه:

واگذاری امور خدمات صدای مشاوره  1480 استان.

مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 000/000/365/1 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب بانک مرکزی به شماره   4060034507655940  به نام حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره شبا  660100004060034507655940I
:مهلت دریافت اسناد مناقصه 

      از تاریخ درج آگهی تا ساعت 14 روزپنج شنبه مورخ  14/4/1403    

آدرس دریافت اسناد مناقصه
​ سامانه تدارکات الکترونیک  دولت به نشانی setadiran.ir  

 مهلت تحویل پیشنهادات :   
تا ساعت 14روز دوشنبه  مورخ  1/5/1403    

آدرس تحویل پیشنهادات:

 سامانه تدارکات الکترونیک  دولت به نشانی setadiran.ir

تاریخ بازگشایی پیشنهادات :

     ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ   2/5/1403     

 تاریخ اعتبار پیشنهاد سه ماه پس از بازگشایی پاکت پیشنهادات می باشد .

اداره امور پشتیبانی و مهندسی

بهزیستی خراسان رضوی

کد خبر 110667

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد