فراخوان | خرید خدمات موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر آقایان شهرستان کرج

 اداره کل بهزیستی استان البرز در نظر دارد فعالیت ساماندهی ،درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر (مردان) ذیل ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در کرج را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز؛کلیه اشخاص حقیقی و مؤسسات حقوقی که دارای شرایط ذیل می باشند می توانند در فراخوان شرکت نمایند:

۱- مؤسسات حقوقی اعّم از انتفاعی،غیرانتفاعی و خیریه دارای مجوز قانونی از کمیسیون ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ادراه کل بهزیستی استان البرز

۲- مؤسسات حقوقی اعم از انتفاعی،غیرانتفاعی و خیریه دارای اجازه نامه تأسیس شعبه فرا استانی در استان البرز از دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اداره کل بهزیستی مربوطه

۳-مؤسسات حقوقی اعّم از انتفاعی،غیرانتفاعی و خیریه دارای مجوز فعالیت ملی از دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازمان بهزیستی کشور

۴-درج فعالیت تأسیس مراکز نگهداری و درمان اعتیاد معتادین در اساسنامه مؤسسه و دارا بودن شرایط دریافت مجوز مربوطه در زمینه اعتیاد و درمان و بازتوانی معتادان متجاهر از دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۵- کلیه اشخاص حقیقی دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های پزشک  عمومی یا پزشک متخصص،روانشناسی یا مشاوره ( غیر از روانشناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره شغلی و تحصیلی)،مددکاری اجتماعی،پیشگیری از آسیب های اجتماعی،علوم تربیتی،علوم اجتماعی،پرستاری

۶- به استناد تبصره ۵ ماده ۱۵ دستورالعمل تأسیس،اداره و انحلال مراکز و مؤسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی،متقاضیان حقیقی باید ساکن استان البرز باشند.(ارائه هرگونه اسناد مثبت سکونت فرد در استان البرز)

شرایط اختصاصی متقاضی حقیقی:

اشخاص حقیقی شامل پزشک عمومی یا پزشک متخصص ,دکتری روانشناسی یا مشاوره ( غیر از روانشناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره شغلی و تحصیلی)،مددکاری اجتماعی،پیشگیری از آسیب های اجتماعی،علوم تربیتی،علوم اجتماعی،پرستاری ( با رتبه کیفی امتیاز شاخص ۱۰)

کارشناس ارشد روانشناسی یا مشاوره (غیر از روانشناسی صنعتی و سازمانی و کارشناس ارشد مشاوره شغلی و تحصیل )مددکاری اجتماعی،پیشگیری از آسیب های اجتماعی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، پرستاری (با رتبه کیفی امتیاز شاخص ۵)

دارا بودن گواهی درمان داروهای آگونیست و مخدر (مختص پزشکان که همزمان متقاضی مسئول فنی مرکز نیز می باشند با رتبه کیفی امتیاز شاخص ۱۰ )

 -حداقل سه سال سابقه کار در حوزه درمان اعتیاد با ارائه مدارک مثبت داشته باشند.رتبه کیفی امتیاز شاخص ۳ سال سابقه ۱۰ امتیاز هر سال سابقه اضافه بر ۳ سال ۵ امتیاز حداکثر ۳۰ امتیاز)

-سابقه همکاری رضایت بخش با بهزیستی را داشته باشند رتبه کیفی امتیاز شاخص ۱۰ هر تذکر منفی۲ امتیاز و هر اخطار استانی منفی ۵ امتیاز

-گذراندن دوره های آموزشی مربوطه طی ۵ سال گذشته هر دوره ۵ امتیاز حداکثر ۳۰ امتیاز

- با توجه به ظرفیت مرکز (۴۵۰نفر) و سرانه روزانه هر بیمار درحال حاضر (مطابق تعرفه سال ۱۴۰۲) ۶۰۰ هزار ریال،بطور متوسط ماهیانه ۸ میلیارد ریال هزینه مرکز می باشد و تأخیر ۴ماهه در پرداخت هزینه های مذکور، ارائه مستندات مربوطه جهت تمکّن مالی و مدیریت مرکز بدون نیاز به اعتبارات دولتی به مدت ۴ماه (ارائه مستندات تمکّن مالی ۲۰ میلیارد ریال الی ۲۵ میلیارد ریال ۱۰ امتیاز

-۲۵ میلیارد ریال الی ۳۰ میلیارد ریال ۱۵ امتیاز)

- ارائه مستندات تمکّن مالی و قبول مسئولیت جهت تأمین بخشی از تجهیزات مرکز شامل بخش اداری

-بهداری و خوابگاهی (قبول مسئولیت و ارائه مستندات مالی به مبلغ ۶ میلیارد ریال، ۱۵امتیاز)

۶-‌به استناد تبصره ۵ ماده ۱۵ دستورالعمل تأسیس،اداره و انحلال مراکز و مؤسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی،متقاضیان حقیقی باید ساکن استان البرز باشند.(ارائه هرگونه اسناد مثبت سکونت فرد در استان البرز)

شرایط اختصاصی مؤسسات حقوقی: 

- از کمیسیون ماده ۲۶  بهزیستی استان البرز دارای مجوز فعالیت باشد.متقاضیان از سایر استانها می بایست دارای مجوز فعالیت شعبه در استان البرز یا مجوز فعالیت ملّی باشند.

 -حداقل سه سال سابقه کار در حوزه درمان اعتیاد با ارائه مدارک مثبت داشته باشند رتبه کیفی امتیاز شاخص ۳ سال سابقه ۱۰ امتیاز

-هر سال سابقه اضافه بر ۳ سال ۵ امتیاز

- حداکثر ۳۰ امتیاز

- سابقه همکاری رضایت بخش با بهزیستی را داشته باشند رتبه کیفی امتیاز شاخص۱۰

- هر تذکر منفی۲ امتیاز و هر اخطار استانی منفی ۵ امتیاز

- گذراندن دوره های آموزشی مربوطه طی ۵ سال گذشته هر دوره ۵ امتیاز - حداکثر ۳۰ امتیاز

- با توجه به ظرفیت مرکز (۴۵۰نفر) و سرانه روزانه هر بیمار در حال حاضر (مطابق تعرفه سال ۱۴۰۲) ۶۰۰ هزار ریال، بطور متوسط ماهیانه ۸ میلیارد ریال هزینه مرکز می باشد و تأخیر ۴ماهه در پرداخت هزینه های مذکور، ارائه مستندات مربوطه جهت تمکّن مالی و مدیریت مرکز بدون نیاز به اعتبارات دولتی به مدت ۴ماه (ارائه مستندات تمکّن مالی ۲۰ میلیارد ریال الی ۲۵ میلیارد ریال ۱۰ امتیاز ۲۵ میلیارد ریال الی ۳۰ میلیارد ریال ۱۵ امتیاز)

- ارائه مستندات تمکّن مالی و قبول مسئولیت جهت تأمین بخشی از تجهیزات مرکز شامل بخش اداری

-بهداری و خوابگاهی (قبول مسئولیت و ارائه مستندات مالی به مبلغ ۶ میلیارد ریال، ۱۵امتیاز)

- حداقل امتیاز مکتسبه شرکت در فراخوان ۶۰ امتیاز و حداکثر ۱۰۰ امتیاز می باشد

شرایط عمومی متقاضیان:

- با عنایت به ظرفیت مرکز مبنی بر حضور ۴۵۰  نفر،بکارگیری نیروی انسانی ( ۱۷ نفر پرسنل  تخصصی،  و ۸ نفر پرسنل عمومی)

باید اسناد مثبت مبنی بر توانایی مالی جهت پرداخت حداقل چهار ماه هزینه های مربوطه را به همراه درخواست خود ارائه نمایند.  

-متقاضیان مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نباشند

- متقاضیان می بایست بر اساس آیین نامه ها،دستورالعمل ها و بخشنامه های تخصصی ابلاغی  نسبت به ارائه خدمات به گروه هدف اقدام نماید.

- مبلغ سرانه تعرفه درمان،نگهداری و کاهش آسیب معتادان متجاهر ماده ۱۶ درحال حاضر (مطابق تعرفه سال ۱۴۰۲) روزانه ششصد هزار ریال میباشد.

- تأمین نیروی انسانی طبق دستورالعمل دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر کشور و سازمان بهزیستی کشور

- اجرای کلیه دستورالعمل ها و پروتکل های ابلاغی از بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و کلیه الحاقیه های شورا و بهزیستی کشور

- تأمین هزینه های نیروهای پشتیبانی و منابع انسانی شامل حقوق،دستمزد و رفاهیات،بیمه،ایاب و ذهاب و پرداختی های قانونی دیگر بطور میانگین ۴ ماه

- تأمین هزینه های جاری و مدیریتی مرکز

- رعایت دقیق ضوابط و مقررات و انجام وظیفه در برابر ابلاغیه های دستگاههای تخصصی

.دارا بودن سایر صلاحیت های عمومی پیش بینی شده در دستورالعمل

- اخذ گواهی استحکام بنا، تأییدیه بهداشت و تأییدیه ایمنی و آتش نشانی مطابق قوانین و ضوابط مربوطه از مراجع ذی صلاح

- تأمین کلیه تجهیزات حفاظتی (دوربین مدار بسته و ...) اداری، خوابگاهی (تشک ،تخت ،بالشت ،پتو و ...) آشپزخانه، مواد غذایی،استخدام پرسنل تیم درمان (پزشک-روانشناس، مددکار، بهیار) و نگهبان مطابق دستورالعمل های مربوطه و ... بر عهده پیمانکار میباشد.

- دارا بودن شرایط اخذ موافقت اصولی و پروانه فعالیت مطابق ضوابط و قوانین مربوطه

  

- مشخصات فیزیکی مرکز ماده ۱۶ :

مکان مرکز ماده ۱۶ واقع در ماهدشت کرج که متعلق به ستاد شورای مبارزه با مواد مخدر بوده و صرفاً جهت انجام فعالیت مربوط به ماده ۱۶تحویل گردیده دارای مشخصات ذیل می باشد :

ظرفیت فضای فیزیکی مرکز چنان که ذکر گردید حداکثر پذیرش ۴۵۰ بیمار می باشد

زمین ۳۵۰۰ متر مربع و دارای ۳ سوله خوابگاه و محل استراحت بیماران جمعاً به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع می باشد.

فضای امور اداری در دو طبقه جمعاً ۲۵۰ متر مربع. اتاق امور اداری و مددکاری و...(۶ اتاق) 

مکان و فضای آموزشی و محل کارگاه آموزشی به متراژ ۱۰۰ متر مربع

سالن آشپزخانه بیماران ۲۰۰ متر مربع

دارای ۱۸ سرویس بهداشتی و ۱۲ سرویس حمام میباشد.  

دارای انشعابات برق و گاز و فاقد دسترسی به آب لوله کشی شهری (آب مورد نیاز توسط پیمانکار با تانکر تأمین گردد)

*متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ درج این آگهی به مدت یک هفته جهت ارائه و ثبت درخواست کتبی، بازدید از مرکز و مشاهده لیست تجهیزات و امکانات به آدرس اداره کل بهزیستی استان البرز ، معاونت پیشگیری مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۵-۰۲۶۳۲۵۱۹۹۳۳ داخلی ۱۲۹ تماس حاصل نمایند.

کد خبر 109321

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد